کمیته علمی

               نام استاد رشته درجه علمی دانشگاه
  پروفسور محمد نمازی حسابداری استاد تمام دانشگاه شیراز
  دکتر ایرج نوروش حسابداری استاد تمام دانشگاه تهران
  دکتر فریدون رهنمای رودپشتی حسابداری استاد تمام دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات
  دکتر حسین عبده تبریزی حسابداری استاد تمام دانشگاه امام صادق (ع)
  دکتر هوشنگ تقی زاده مدیریت استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
  دکتر محمدرضا بهرنگی مدیریت استاد تمام دانشگاه خوارزمی
  دکتر جعفر حقیقت اقتصاد استاد تمام دانشگاه تبریز
  دکتر محمد علی متفکر آزاد اقتصاد استاد تمام دانشگاه تبریز
  دکتر اسفندیار ملکیان حسابداری استاد تمام دانشگاه مازندران
  دکتر محسن دستگیر حسابداری استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی
  دکتر حسین اعتمادی حسابداری دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
  دکترحسین فخاری حسابداری دانشیار دانشگاه مازندران
  دکتر قدرت ا... طالب نیا حسابداری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
  دکتر ساسان مهرانی حسابداری دانشیار دانشگاه تهران
  دکتر فرزین رضایی حسابداری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
  دکتر حیدر محمدزاده سالطه حسابداری دانشیار دانشگاه آزاد  اسلامی واحد مرند
  دکتر رسول برادران حسن زاده حسابداری دانشیار دانشگاه آزاد  اسلامی واحد تبریز
  دکتر یونس بادآور نهندی حسابداری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
  دکتر نادر بهلولی مدیریت دانشیار دانشگاه آزاد  اسلامی واحد بناب
  دکتر سلیمان ایران زاده مدیریت دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
  دکتر رویا آل عمران اقتصاد دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
  دکتر علیرضا فضل زاده حسابداری دانشیار دانشگاه تبریز
  دکتر محمود همت فر حسابداری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
  دکتر حسین کرباسی یزدی حسابداری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  دکتر مهدی صالحی حسابداری دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
  دکتر محمدرضا مهربان پور حسابداری دانشیار دانشگاه تهران - پردیس فارابی
  دکتر محمدرضا شورورزی حسابداری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
  دکتر ناصر پرتوی حسابداری دانشیار

دانشگاه غیر انتفاعی پرندک و دبیر کل انجمن حسابداری ایران

  دکتر منصور گرکز حسابداری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
  دکتر غلامرضا منصورفر مدیریت مالی دانشیار دانشگاه ارومیه
  دکتر پرویز پیری حسابداری دانشیار دانشگاه ارومیه
  دکتر محمدرضا پورعلی حسابداری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
  دکتر محمود صمدی لرگانی حسابداری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
  دکتر محمود معین الدین حسابداری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
  دکتر زهره حاجیها حسابداری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
  دکتر سید عباس هاشمی حسابداری دانشیار دانشگاه اصفهان
  دکتر ناصر ایزدی نیا حسابداری دانشیار دانشگاه اصفهان
  دکتر داریوش فروغی حسابداری دانشیار دانشگاه اصفهان
  دکتر مهدی عربصالحی حسابداری دانشیار دانشگاه اصفهان
  دکتر مهدی مرادی حسابداری دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
  دکتریحیی کامیابی حسابداری استادیار دانشگاه مازندران
  دکتر بابک جمشیدی نوید حسابداری استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
  دکتر محمد ایمانی برندق حسابداری استادیار دانشگاه زنجان
  دکتر علی اکبر نونهال نهر حسابداری استادیار دانشگاه  آزاد اسلامی واحد بستان آباد
  دکتر مهدی زینالی حسابداری استادیار دانشگاه آزاد  اسلامی واحد تبریز
  دکتر نادر رضایی مدیریت استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
  دکتر هاتف حاضری نیر اقتصاد استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
  دکتر محسن حمیدیان حسابداری استادیار مدیرگروه دانشگاه آزاد تهران جنوب
  دکتر عسگر پاکمرام حسابداری استادیار دانشگاه آزاد واحد بناب
  دکتر نوید رضا نمازی حسابداری استادیار دانشگاه شیراز
  دکتر نگار خسروی پور حسابداری استادیار مدیرگروه دانشگاه آزاد تهران مرکزی
  دکتر وهاب رستمی حسابداری استادیار دانشگاه پیام نور زنجان
  دکتر احمد محمدی حسابداری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
  دکتر علی اصغر متقی حسابداری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
  دکتر علی محمدی حسابداری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
  دکتر احد محمودزاده مدیریت استادیار دانشگاه آزاد اسلامی مرند
  دکتر حمزه دیدار حسابداری استادیار دانشگاه ارومیه
  دکتر یعقوب اقدم مزرعه حسابداری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی صوفیان
  دکتر محمد نصیری مدیریت مالی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
  دکتر اکبر زواره ای رضایی حسابداری استادیار دانشگاه ارومیه
  دکتر مهدی میرزایی نظام آباد حسابداری استادیار

موسسه غیرانتفاعی آفاق ارومیه

  دکتر بتول زارعی حسابداری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
  دکتر مهدی علی نژاد ساروکلائی حسابداری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی
  دکتر نجف قراچورلو مدیریت مالی استادیار سازمان جهاد دانشگاهی استان آذربایجان شرقی
  دکتر محمد مرادی حسابداری استادیار دانشگاه تهران
  دکتر هدی اسکندر حسابداری استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب
  دکتر آرش تحریری حسابداری استادیار دانشگاه تهران
  دکتر علی خوزین حسابداری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
  دکتر ابراهیم نویدی عباسپور حسابداری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
  محمدرضا عباسی استمال حسابداری مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورزقان